Politika privatnosti Logista d.o.o.

Ovom obavijesti / politikom o zaštiti privatnosti želimo Vam pružiti detaljnije informacije o obradi i načinu obrade Vaših podataka. Politika privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu svrhe obrade.

Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate.

Politika o zaštiti privatnosti primjenjuje se na sve usluge koje nudi LOGISTA d.o.o. (u daljnjem tekstu Logista) u svojstvu Voditelja obrade podataka, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu nam se u svakom trenutku obratiti sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

1. Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

LOGISTA d.o.o je temeljem čl. 24 Uredbe obveznik primjene uredbe te je kao voditelj obrade podataka dužan nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

LOGISTA d.o.o., sa sjedištem na adresi Milutina Barača 5, 51000 Rijeka

Tel. 051/343-100
Fax.051/493-101
e-mail: info@logista.hr

www.logista.hr

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

Logista d.o.o. sa sjedištem na adresi Milutina Barača 5, 51000 Rijeka – s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka“

Tel. 051/343-100
Fax.051/493-101

e-mail: voditelj.gdpr@logista.hr

2. U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovim Informacijama i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

Ispunjavanje zakonskih obveza

Logista d.o.o. obvezna je na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupaca na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Logiste ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Privola kojom ispitanik Logista daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose jest dobrovoljna, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.

Privola ispitanika LOGISTA- i d.o.o. daje se u vidu pisane izjave.

Ako ispitanik da privolu u vidu pisane izjave koja se odnosi i na druga pitanja, zahtjev za privolu mora biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

Logista može koristiti kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima koje osobne podatke su korisnici prethodno dali, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o sličnim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik i/ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Logista koristi određene podatke korisnika i/ili kupca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu (privolu).

Zakonita osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Logiste osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

Interne svrhe

Logista i određene podatke korisnika i/ili kupaca upotrebljiva isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili kupaca i/ili tvrtke. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika i/ili kupaca.

Podaci o potencijalnim korisnicima

Logista je također ovlaštena prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Navedeni podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika i/ili kupaca koji se obraćaju Logisti sa željom da ih se informira i/ili da im se ponudi određene proizvode i usluge. Logista će i u takvoj situaciji potencijalnom korisniku / kupcu pristupiti po osnovi prikupljene važeće privole.

3. Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, Logista je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili do prestanka svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Logistu na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka isključivo čini legitimni interes Društva i/ili privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:

a) podaci o postojećim i novim korisnicima i/ili kupcima: godinu dana (12 mjeseci), uz izuzetak, u slučaju prikupljanja radi slanja/dostave reklamnih letaka (newsletter) podaci ispitanika čuvaju do opoziva ispitanika

Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Društva i/ili privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici , u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi.

Osobne podatke prikupljamo kako bi mogli pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju web-stranice tvrtke. Takve podatke Logista d.o.o. prikuplja na temelju privole koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva:

4. Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

4.1. Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način da ih korisnici i/ili kupci sami ispune i predaju privolu Logisti d.o.o. kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga ili na način da korisnici/kupci usmeno daju privolu LOGISTA d.o.o. koju ću potvrditi putem e-mail verifikacije. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostavit nam sljedeće podatke koji su istome potrebni radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:

a) ime i prezime;

b) adresa;

f) kontakt broj telefona i/ili mobitela;

g) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);

4.2. Automatski posjetom mrežnim (web) stranicama Logiste, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca – više o funkcijama i načinu rada za Google Analytics, kao i zaštiti osobnih podataka korisnika usluga i/ili kupaca isti mogu pronaći na ovom linku.

Prikupljamo informacije o načinu na koji koristite našu web stranicu i uređajima koje koristite za pristup našoj web stranici. To uključuje prikupljanje jedinstvenog ID-a mobilnog uređaja ili internetske protokol (IP) adrese on-line identifikatora. Tim brojevima mogu se jedinstveno identificirati određeno računalo ili drugi mrežni uređaj na internetu. Ti su podaci povezani s ID-om kolačića koji primamo i obradimo. Dodatne informacije o našoj upotrebi kolačića možete pronaći na našoj posebnoj obavijesti o kolačićima (dostupno ovdje - https://logista.hr/kolacici

Također, prikupljamo osobne podatke o vama ako koristite bilo koju od interaktivnih funkcija unutar naše web stranice. Na primjer, kada ispunite obrasce ili kada komentirate blog na našoj web stranici.

Ne prikupljamo osjetljive podatke, kao što su vaša politička ili vjerska uvjerenja, etnička pripadnost, seksualna sklonost, zdravlje ili bilo koja druga osjetljiva informacija.

Ne radimo na prikupljanju podataka o djeci u dobi od 16 ili manje godina. Ako bude bilo kakvih nedoumica o privatnosti vašeg djeteta, a u vezi s našim uslugama ili ako smatrate da je vaše dijete možda podijelilo osobne podatke putem ove web stranice, kontaktirajte nas na voditelj.gdpr@logista.hr. Te podatke izbrisat ćemo iz naše evidencije u razumnom vremenskom roku.

U odjeljku Dodatne informacije o ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti objašnjavamo što se podrazumijeva pod "osobnim podacima"i drugim pojmovima koji se koriste u ovoj obavijesti.

5. Kako pohranjujemo vaše osobne podatke

Obvezujemo se osigurati da su vaši osobni podaci zaštićeni i povjerljivi te da se ne čuvaju dulje nego što je potrebno za svrhu za koju su prikupljeni. Kada vaši osobni podaci više ne budu potrebni, biti će izbrisani.

6. Kako osiguravamo vaše osobne podatke

Imamo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo spriječili nezakonitu ili neovlaštenu uporabu, pristup ili slučajni gubitak osobnih podataka. Također nastojimo osigurati da naši pružatelji usluga rade isto.

7. Dijeljenje informacija i njihovo otkrivanje

Ne prodajemo niti iznajmljujemo nikakve osobne podatke o vama trećim stranama. Možemo otkriti osobne podatke kao odgovorna pravni postupak, primjerice, kao odgovor na sudsku odluku ili sudski nalog, ili kao odgovor na zahtjev agencije za provedbu zakona ili gdje smatramo da je potrebno istražiti, spriječiti ili poduzeti radnje u vezi s nezakonitim aktivnostima i ostalo određeno zakonom.

8. Vaša prava u vezi s osobnim podacima koje nam dajete

Pravo na pristup osobnim podacima

Logista d.o.o. se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

Logista d.o.o. će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika i/ili kupca.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Logista d.o.o. će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika i/ili kupca u sljedećim slučajevima:

a) kada osobni podaci korisnika i/ili kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;

b) kada korisnik i/ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;

c) kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)

d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;

f) kada istekne privola korisnika prema

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka osigurati ćemo u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Društva, uključujući i izradu profila korisnika i/ili kupaca.

Pravo na prenosivost podataka

Prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade Društvo će provesti na zahtjev korisnika usluga, pod uvjetom da je isti za takav prijenos dao svoju privolu , kao i pod uvjetom da je takav prijenos tehnički izvediv.

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik i/ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Logista će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga.

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.

U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

9. Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Logista d.o.o. obrađuje u Republici Hrvatskoj.

10. Prosljeđivanje osobnih podataka trećim stranama

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Logista d.o.o. prosljeđuje trećim osobama samo u sljedećim slučajevima:

a) ako je podatke potrebno proslijediti u svrhu izvršenja preuzetih obveza Društva iz ugovora sklopljenog s korisnikom i/ili kupcem;

b) ako postoji zakonska obveza Društva temeljem koje je isto dužno proslijediti pojedine podatke trećim osobama;

c) ako postoji privola korisnika i/ili kupca

11. Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja pojedinca (ispitanika) kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

12. Nadopune

Ova obavijest o privatnosti može se s vremena na vrijeme ažurirati kako bi pratila promjene u zakonu, dobroj praksi ili promjeni u našoj praksi u vezi s obradom osobnih podataka. Redovito biste ovu trebali provjeriti ovu obavijest radi ažuriranja. Ova je obavijest zadnji put ažurirana 1. travnja 2021.g

DODATNE INFORMACIJE

U ovom odjeljku Dodatne informacije objašnjavamo neke terminologije korištene u ovoj Obavijesti o privatnosti.

"osobni podaci" - sve informacije koje se odnose na vas (ili iz kojih se možete utvrditi identitet).

"profiliranje"-automatsko korištenje osobnih podataka radi određenih informacija, poput analize ili predviđanja njihovog rada na poslu, pouzdanosti, ekonomske situacije, osobnih preferencija, interesa, ponašanja, lokacije ili kretanja.

13. Kontaktirajte nas

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

Logista d.o.o. sa sjedištem na adresi Milutina Barača 5, 51000 Rijeka – s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka“

Tel. 051/343-100
Fax. 051/493-101